Valtionhallinnon tarkastajat ry:n  säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Valtionhallinnon tarkastajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys toimii julkishallinnon tarkastustehtävissä työskentelevien yhdyssiteenä tarkoituksenaan tarkastustoiminnan kehittäminen sekä jäsentensä ammattitaidon ja yhteistyön lisääminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- antaa lausuntoja, laatii kannanottoja ja tekee aloitteita sekä harjoittaa tiedotustoimintaa
- järjestää kokouksia ja seminaareja
- järjestää koulutusta jäsenilleen
- tiedottaa alan kirjallisuudesta ja muusta materiaalista
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- ylläpitää yhteyksiä kotimaisiin ja ulkomaisiin vastaaviin yhteisöihin.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseniksi hakemuksesta julkishallinnon tarkastukseen liittyvissä tehtävissä työskentelevät henkilöt. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi varattuaan jäsenelle mahdollisuuden tulla kuulluksi erottaa hänet maksamattoman jäsenmaksun vuoksi tai todettuaan, ettei jäsen enää työskentele julkishallinnon tarkastukseen liittyvissä tehtävissä.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4 § Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4 - 6 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on paitsi johtaa yhdistyksen toimintaa, myös
1. huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on asianmukaisesti järjestetty
2. laatia vuosittain ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
3. laatia kultakin tilikaudelta toimintakertomus ja tilinpäätös
4. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sekä todeta muutoin yhdistyksen jäsenyydestä eronneet
5. huolehtia jäsenluettelon ylläpidosta
6. valita keskuudestaan sihteeri ja taloudenhoitaja
7. valita muut tarvittavat toimihenkilöt
8. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

7 § Tilikausi, tilinpäätös ja tilintarkastus tai toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava kultakin tilikaudelta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat sekä toimintakertomus on viimeistään helmikuun loppuun mennessä luovutettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle tarkastusta varten.

Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan on luovutettava tarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi.

8 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen ja yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostitse tai postitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen ja kutsut muihin yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin kuin kokouksiin toimitetaan pääsääntöisesti sähköpostitse taikka yhdistyksen www.internetsivujen kautta.

Jäsenen tulee huolehtia siitä, että yhdistyksellä on käytettävissään hänen ajantasaiset jäsentietonsa.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tule päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. päätetään tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan sekä hallituksen jäsenten palkkioista ja muista korvauksista
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
10. päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä (4 - 6) ja valitaan jäsenet
11. valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sekä hänelle varahenkilö
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen sitä kirjallisesti pyydettävä hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.